Terug

Algemene Voorwaarden

Versie september 2022

Totstandkoming overeenkomst. Deze overeenkomst (de "Overeenkomst") tussen u en Unbrick Factory Ede B.V. ("wij" "ons" of "onze") komt tot stand op de datum waarop u deze Overeenkomst aanvaardt, ongeacht of dit op elektronische wijze of anderszins plaatsvindt. Door deze Overeenkomst te aanvaarden gaat u akkoord met alle voorwaarden en bepalingen ervan.

Documentatie. De Overeenkomst bestaat, voor zover van toepassing, uit de volgende documenten die alle een integraal onderdeel uitmaken van de Overeenkomst:

 1. Woningconfiguratie: In de Woningconfiguratie wordt de Unbrick One beschreven die u hebt geconfigureerd en waarvoor u een optie tot koop en levering (de “Optie”) heeft genomen, inclusief de prijsstelling;
 2. Optieovereenkomst: De optieovereenkomst die aan u ter beschikking is gesteld en door u is geaccordeerd;
 3. Koopovereenkomst: De definitieve koopovereenkomst betreffende de aanschaf en realisatie van uw Unbrick One; en
 4. Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf de datum waarop de Optieovereenkomst tot stand is gekomen (de "Besteldatum").

In geval van onderlinge strijdigheid tussen bepalingen van voornoemde documenten zal de volgende rangorde van toepassing zijn waarbij bepalingen in het eerdergenoemde document prevaleren boven strijdige bepalingen in het later genoemde document: de Koopovereenkomst, de Optieovereenkomst, de Algemene Voorwaarden, de Woningconfiguratie.

Prijzen, kosten en eventuele belastingen/heffingen. Prijzen en kosten vermeld in de Woningconfiguratie en elders op onze website(s) zijn inclusief BTW (indien van toepassing), exclusief eventueel plaatselijke belastingen/heffingen. Alle vermelde bedragen zijn indicatief (niet bindend) en aan verandering onderhevig. Definitieve prijzen en kosten zullen worden gespecificeerd in de definitieve koopovereenkomst welke door u en ons wordt ondertekend. Eventuele belastingen en heffingen zullen worden berekend met inachtneming van het tijdstip van levering en worden vermeld op de eindfactuur.

Geschiktheid terrein voor plaatsing van uw Unbrick One. U bevestigt dat u onderzocht heeft of plaatsing van uw Unbrick One mogelijk is in de breedste zin van het woord op de door u gekozen plaats. Wij hebben die plaats immers niet kunnen bekijken. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van eventuele benodigde vergunningen voor de plaatsing van uw Unbrick One. U verklaart dat de door u gekozen plaats tijdig beschikbaar zal zijn voor plaatsing van uw Unbrick One en ook overigens voldoet aan de bouwtechnische eisen die nodig zijn voor een succesvolle plaatsing van uw Unbrick One.

Bestelproces Unbrick One en annulering. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst door voltooiing van de online Woningconfiguratie en acceptatie van de Optieovereenkomst, gaat een reflectietermijn van 14 dagen in conform het onderdeel Herroeping zoals hieronder vermeld (de “Reflectietermijn”). Gedurende de Reflectietermijn kunt u uw bestelling op ieder moment annuleren. Zo spoedig mogelijk na afloop van de Reflectietermijn beginnen wij met het inplannen van de productie en levering van uw Unbrick One. Indien u na afloop van de Reflectietermijn uw bestelling annuleert of tekortschiet in de nakoming van deze Overeenkomst en wij uw bestelling annuleren, stemt u er mee in dat de door u betaalde Optieprijs aan ons toekomt als gefixeerde schadevergoeding, tenzij dwingend recht anders bepaalt. U stemt er mee in dat de door u betaalde Optieprijs een eerlijke en redelijke schatting is van de werkelijk door ons geleden schade in verband met het voorbereiden en verwerken van uw bestelling, het op die basis bestellen of reserveren van materialen, transport en overige zaken met betrekking tot uw bestelde Unbrick One.

Herroeping. Indien u een consument bent en deze Overeenkomst bent aangegaan uitsluitend met gebruik van een communicatiemiddel op afstand (online), heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de Besteldatum. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post op onderstaand adres of per e-mail op hello@unbrick.nl) op de hoogte stellen van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Als u de Overeenkomst herroept, ontvangt u de betaalde Optieprijs onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wijzigingen in Woningconfiguratie na afloop Reflectietermijn. Aangezien uw Unbrick One op uw bestelling wordt geassembleerd of al is geassembleerd zijn wijzigingen in uw Woningconfiguratie na de Besteldatum moeilijk voor ons om te verwerken en kunnen deze ook een aanzienlijke invloed hebben op uw leveringstermijn en de uiteindelijke prijs van uw Unbrick One. Hoewel wij zullen proberen aan uw verzoek te voldoen, zult u mogelijk onderworpen zijn aan eventuele prijsaanpassingen sinds de Besteldatum.

Betaling Unbrick One. U stemt ermee in om de volledige koopprijs te betalen vóór de levering van uw Unbrick One conform het volgende betalingsschema:

 • 10% bij ondertekening van de Koopovereenkomst;
 • 20% bij start inkoop kruislaaghout (CLT) (maximaal 4 maanden voor aanvang productie);
 • 30% bij start inkoop overige materialen (maximaal 3 maanden voor aanvang productie);
 • 30% af fabriek (transport van modules naar de locatie); en
 • 10% bij oplevering.

Bij oplevering van de Unbrick One zullen wij de betaalde Optieprijs verrekenen met de definitieve koopprijs. Om uw laatste betaling onder de voorwaarden van de definitieve koopovereenkomst veilig te stellen, blijft het eigendomsrecht van de Unbrick One bij ons berusten totdat u aan uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Bovendien kunnen wij de aan de Unbrick One gerelateerde diensten ter oplevering van de Unbrick One opschorten, wat betekent dat u de Unbrick One mogelijk niet kunt gebruiken, zolang uw laatste betaling van de definitieve koopprijs van de Unbrick One openstaat.

Levering. De geschatte leveringsdatum van uw Unbrick One is slechts een schatting. De werkelijke leveringsdatum is afhankelijk van vele factoren, waaronder de configuratie van uw Unbrick One, de beschikbaarheid van de materialen die nodig zijn voor de productie van de Unbrick One en de (geschiktheid van de) leveringsplaats. Wij zullen u op de hoogte stellen aangaande het tijdstip waarop wij verwachten dat uw Unbrick One klaar is voor levering op de door u aangegeven locatie (de "Datum Gereed"). De Datum Gereed kan op een eerdere of latere datum vallen dan de geschatte leveringsdatum en wij behouden ons het recht voor om al deze data te wijzigen, onder meer in geval van vertragingen bij het transport, waarbij wij u vanzelfsprekend van een dergelijke wijziging op de hoogte zullen brengen. U gaat akkoord met inontvangstneming van uw Unbrick One binnen een week na de Datum Gereed (de "Leveringsdeadline"). U stemt ermee in dat indien u niet antwoordt op onze kennisgeving of niet in staat bent om uw Unbrick One in ontvangst te nemen per de Leveringsdeadline dan wel de (omstandigheden op en/of rond) de plaats van levering niet geschikt blijkt (blijken) te zijn voor plaatsing van uw Unbrick One, de kosten van (tijdelijke) opslag van de Unbrick One voor uw rekening en risico zullen komen.

Garantie. U bevestigt dat u de Unbrick Garantieverklaring inzake Unbrick One hebt gelezen, begrepen en ontvangen via onze website. Indien u een consument bent, geeft deze fabrieksgarantie u rechten die een aanvulling vormen op de wettelijke garantierechten die u heeft volgens toepasselijke wetgeving voor zover die niet kunnen worden gewijzigd, beïnvloed of vervangen. Indien u geen consument bent, betreft de Unbrick Garantieverklaring inzake Unbrick One de enige uitdrukkelijke garanties die worden gegeven in verband met uw Unbrick One en vervangen zij alle garanties, zowel uitdrukkelijk, impliciet als wettelijk, waaronder uitdrukkelijk ook een beroep op non-conformiteit, die hierbij worden uitgesloten voor zover dit is toegestaan onder het toepasselijke recht.

Handleidingen en gebruiksaanwijzingen. U stemt ermee in dat u de toepasselijke handleidingen en gebruiksaanwijzingen die u overhandigd krijgt bij de levering van de Unbrick One zult lezen en in geval van vragen over de inhoud zich direct tot ons zult wenden ter verdere uitleg. Dit ter voorkoming van onnodige schade aan de Unbrick One als gevolg van onkundig gebruik.

Beperking van aansprakelijkheid. We zijn niet aansprakelijk voor enige gevolgschade voortvloeiend uit onrechtmatige daad of enige overeenkomst die u bent aangegaan met ons. Uw verhaal in het geval van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins zal te allen tijde beperkt zijn tot aantoonbare directe schade gemaximeerd tot het bedrag van de betaalde (Optie)prijs. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in gevallen van opzet, grove nalatigheid of andere vormen van aansprakelijkheid die op grond van dwingend recht niet rechtsgeldig kunnen worden uitgesloten en/of beperkt.

Toepasselijk recht, volledige overeenkomst en overdracht. Alle overeenkomsten met Unbrick worden beheerst door Nederlands recht. We kunnen overeenkomsten met u, naar eigen goeddunken, overdragen aan een van onze groepsvennootschappen. U mag overeenkomsten met ons of uw rechten of verplichtingen niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Echter, als de koop van de Unbrick One door een derde is gefinancierd mag u een deel van de rechten uit de Overeenkomst overdragen aan die derde. U mag alleen die bepalingen van de Overeenkomst overdragen die nodig zijn voor een dergelijke financiering en voor zover het bepalingen betreft die niet in verband staan met uw gebruik van de Unbrick One.

Privacy. Uw privacy is belangrijk voor ons. Voor zover wij in het kader van het aangaan en/of het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerken zullen wij deze verwerken en beschermen in overeenstemming met ons privacy beleid.

Geschillenbeslechting. Voor zover wettelijk toegestaan, verlangen wij dat u ons eerst in kennis stelt van gebreken aan de Unbrick One die u binnen de geldende garantieperiode heeft vastgesteld en die niet kunnen worden opgelost door de toepasselijke handleiding of gebruiksaanwijzing te raadplegen, voordat u zich in rechte tot ons wendt. Deze kennisgeving moet binnen een redelijke termijn nadat u de gebreken heeft vastgesteld geschieden, zodat wij tijdig kunnen zorgdragen voor opheffing van de vastgestelde gebreken. Gelieve uw kennisgeving te sturen naar Unbrick Factory Ede B.V. op het adres dat (ook) onderaan deze Algemene Voorwaarden vermeld staat. Wij vragen u de volgende informatie te vermelden:

 • NAW-gegevens van de koper en contactpersoon in kwestie
 • Factuurnummer van de bestelde Unbrick One;
 • Leveringsdatum Unbrick One;
 • Omschrijving van het gebrek c.q. de gebreken die u heeft vastgesteld; en
 • Vermelding van eventuele reparaties of diensten die niet door Unbrick Factory Ede B.V. werden uitgevoerd.

In het geval dat er geschillen ontstaan tussen u en ons, zullen wij en u alle mogelijkheden onderzoeken voor een minnelijke schikking. Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, zullen wij en u een dergelijk geschil voorleggen aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Wijziging van deze Algemene Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigingen en zullen u in dat geval een kennisgeving sturen. Eventuele wijzigingen treden in werking vanaf de dag van kennisgeving en zijn van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten en op alle huidige Overeenkomsten indien en voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van kennisgeving.

0:00